Vyřizování stížností a Reklamační řád

V případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování služeb obchodní společnosti IMPORT DIRECT, s.r.o. nebo máte dojem, že došlo k porušení Vašich smluvních nebo zákonných práv, máte právo si stěžovat nebo poskytnuté služby reklamovat. Postupujte prosím dle připojeného Reklamačního řádu.

Reklamační řád

Reklamační řád IMPORT DIRECT, s.r.o. (dále jen „IMPORT DIRECT“) upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a IMPORT DIRECT v případech, kdy Klient podává IMPORT DIRECT reklamaci nebo stížnost. Účelem Reklamačního řádu je stanovit obsahové náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s jejich podáním a podmínky jejich řešení.

Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že IMPORT DIRECT nedodržela smluvní ujednání, případně že jednala v rozporu s právními předpisy. Stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování pracovníků IMPORT DIRECT, apod. Reklamace a stížnosti pro účely Reklamačního řádu dále označujeme souhrnným názvem „Podání“.

I. NÁLEŽITOSTI

Podání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČO, popř. obchodní firmu, u právnické osoby název/obchodní firmu, IČO a sídlo,
 • kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy IMPORT DIRECT k Podání,
 • číslo zákaznické smlouvy, má-li klient s IMPORT DIRECT uzavřenou takovou smlouvu,
 • popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů (např. smluvní dokumentace, dosavadní komunikace s pracovníky IMPORT DIRECT v této věci),
 • případné další náležitosti dle konkrétního produktu či služby.

IMPORT DIRECT je oprávněna vyzvat Klienta k doplnění Podání stížnosti. Pokud Klient Podání ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je IMPORT DIRECT podle dodaných údajů.

II. ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ

Klient IMPORT DIRECT může Podání uplatnit jedním z následujících způsobů:

 • v kterékoliv pobočce IMPORT DIRECT,
 • e-mailem na adresu info@importdirect.cz nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na www.importdirect.cz/kontakt,
 • telefonicky na čísle +420 607 737 727,
 • písemně na adresu sídla IMPORT DIRECT: IMPORT DIRECT, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Josefov

V případě, že IMPORT DIRECT nevyřídí Podání do pěti dnů, vyhotoví Klientovi potvrzení o Podání, kde uvede, kdy Klient uplatnil právo reklamovat, co je obsahem Podání, jaký způsob vyřízení Podání Klient požaduje a předpokládané datum vyřízení Podání ze strany IMPORT DIRECT. Při podání e-mailem, prostřednictvím webového formuláře, telefonicky či dopisem je potvrzení Klientovi zasláno elektronicky nebo poštou. Při telefonickém podání je IMPORT DIRECT oprávněna hovory nahrávat.

III. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O JEHO VYŘÍZENÍ

 • Podání je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci nebo stížnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednáními a právními předpisy.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti je 30 dnů od doručení do IMPORT DIRECT, lhůta pro případnou opravu nebo doplnění Klientem se nezapočítává. Není-li možné reklamaci nebo stížnost v stanovené lhůtě vyřídit, IMPORT DIRECT Klienta informuje o předpokládaném termínu vyřízení.

O vyřízení Podání IMPORT DIRECT Klienta informuje písemně nebo e-mailem. Náklady spojené s vyřizováním reklamací a stížností uplatněných Klienty nese IMPORT DIRECT.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách IMPORT DIRECT https://www.importdirect.cz, rovněž je Klientům k dispozici v pobočkách IMPORT DIRECT.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 06. 09. 2021.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...