Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky pro zprostředkování nákupu vozidel

Obchodní podmínky pro zprostředkování nákupu vozidel

Hrajeme podle jasných podmínek. Zajímají-li vás všeobecné obchodní podmínky pro přepravu vozidel, jste na správném místě. Jasně, nebývá to nejzáživnější čtení, ale možná nebude od věci se na to chvilku kouknout, abyste byli v obraze.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Import Direct, s.r.o. pro zprostředkování nákupu vozidel

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydávány v souladu s § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a upravují podmínky poskytování služeb společností IMPORT DIRECT, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 118 111 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 354816 (dále jen „Poskytovatel“) klientovi.

1.2 VOP dále upravují práva a povinnosti Poskytovatele a klienta související s poskytováním služeb klientovi a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Na VOP je klient dostatečným způsobem upozorněn při prvním telefonickém nebo e-mailovém kontaktu s Poskytovatelem a klient má možnost se s nimi seznámit na www.importdirect.cz.

1.3 Právní vztahy výslovně VOP neupravené se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Poskytovatelem a klientem mají přednost před ustanoveními VOP.

2 Definice

2.1 Poskytovatel je podnikatelem, který poskytuje klientovi dále specifikované služby.

2.2 Klientem se rozumí pro účely VOP jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má neomezenou právní osobnost a svéprávnost, a která má zájem koupit ojeté vozidlo nebo využít služeb Poskytovatele z jiného důvodu a která za tímto účelem kontaktovala Poskytovatele, zpravidla telefonicky či elektronickou cestou (dále jen „Klient“).

2.3 Službami se pro účely VOP rozumí služby, jež Poskytovatel poskytuje Klientovi na jeho žádost a v souladu s těmito VOP. Blíže jsou tyto služby specifikovány v čl. 4. VOP.

2.4 Objednávkou se pro účely VOP rozumí telefonické nebo emailové sdělení Klienta o jeho požadavcích ohledně vozidla, které má zájem koupit, nebo zkontrolovat, prověřit, a dále určení služeb dle čl. 4. VOP, o jejichž poskytnutí má Klient zájem, jejíž shrnutí bude Klientovi ze strany Poskytovatele poskytnuto v elektronické podobě (dále jen „Objednávka“).

2.5 Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem, jejímž předmětem je poskytování služeb při koupi ojetého vozu dle těchto VOP a na základě Objednávky Klienta, přičemž smlouva o poskytování služeb je uzavřena úhradou poplatku za služby uvedené v Objednávce ze strany Klienta (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o poskytování služeb“).

2.6 Stranou či stranami se rozumí pro účely VOP, jakož i Smlouvy, Poskytovatel a Klient společně nebo každý samostatně (dále jen „ Smluvní strany“, „Strany“ či „Smluvní strana“, „Strana“).

2.7 Prodávajícím se pro účely VOP rozumí jak vlastník vozidla, které má Klient zájem koupit, tak osoba vlastníkem vozidla pověřená či zmocněná k prodeji předmětného vozidla (dále jen „Prodávající“).

2.8 Smluvními partnery Poskytovatele jsou třetí osoby, jejichž prostřednictví Poskytovatel zajišťuje provedení některých z nabízených služeb nebo které poskytnou Klientům služby, jejichž zprostředkování je zajišťováno Poskytovatelem (dále jen „Smluvní partneři Poskytovatele“).

2.9 Finanční institucí společnost, které Poskytovatel zprostředkovává smlouvy o finančních službách.

3 Nabídka služeb

3.1 Na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz jsou uvedeny kontaktní údaje Poskytovatele, jakož i stručný popis a charakteristika jím poskytovaných služeb a dále též výše odměny Poskytovatele za poskytnutí jednotlivých služeb či určených skupin služeb, tzv. balíčky.

3.2 Má-li Klient zájem o některou či všechny nabízené služby uvedené na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz, kontaktuje za tímto účelem Poskytovatele, a to zpravidla telefonicky či elektronickou cestou. V případě, že Klient kontaktuje Poskytovatele elektronickou cestou, Poskytovatel bez zbytečného odkladu sám Klienta kontaktuje telefonicky.

3.3 Poskytovatel je před započetím poskytování služeb povinen informovat Klienta jasně a srozumitelně o:

3.3.1 Poskytovateli, a to uvedením jeho firmy, sídla, IČO, telefonního čísla a adresy elektronické pošty (tzv. e-mail);

3.3.2 účelu telefonického hovoru, kterým je nabídka služeb při koupi ojetého vozidla;

3.3.3 možnosti seznámit se s těmito VOP na webových stránkách www.importdirect.cz;

3.3.4 Poskytovatelem nabízených služeb;

3.3.5 ceně za nabízené služby, jakož i o platebních podmínkách;

3.3.6 právech a povinnostech Klienta, zejména o právu odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb;

3.3.7 ochraně osobních údajů Klienta poskytnutých při telefonickém kontaktu;

3.3.8 možnostech, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností Klientů, kteří jsou v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku spotřebiteli, a to včetně poskytnutí základní informace o možnosti obrátit se na orgán dohledu či dozoru; Stejně tak je Poskytovatel povinen požádat Klienta o sdělení:požadavků ohledně vozidla – výrobní značka, typ, rok výroby, počet najetých kilometrů, barva, stav, cena, atd.;

3.3.9 kontaktních údajů – jméno, e-mail, telefon;

3.3.10 informace z jakého zdroje získal kontakt na Poskytovatele (např. web, rodina, přátelé, autoservis atd.); a

3.3.11 způsobu financování kupní ceny vozidla.

4 Poskytované služby

4.1 Poskytovatel je oprávněn na základě Objednávky Klienta poskytnout Klientovi následující služby:

4.1.1 vyhledání odpovídajícího vozu – vyhledání nejvýše pěti (5) vhodných vozidel nejlépe odpovídajícím požadavkům Klienta (dále jen „Vhodná vozidla“) na území České republiky;

4.1.2 předání seznamu Vhodných vozidel Klientovi, tzv. Seznam vhodných vozidel, který bude obsahovat zejména následující informace o Vhodných vozidlech – výrobní značka, typ, rok výroby, počet najetých kilometrů, barvu, jakož i vyjádření Poskytovatele z jakého důvodu je vozidlo podle názoru vhodné pro Klienta, případně s jakými riziky by mohla být koupě vozidla spojená (dále jen „Seznam“);

4.1.3 testovací jízda a osobní kontrola – asistence při testovací jízdě vozidla vybraného Klientem ze Seznamu (dále jen „Testovací jízda“) – a to vždy maximálně po dobu 15 (patnácti) minut u jednoho vozidla, která bude prováděna za účasti Klienta nebo i bez jeho účasti, vždy však za účasti Poskytovatelem pověřené osoby. Klient je oprávněn, nikoli povinen, se Testovací jízdy zúčastnit, přičemž v každém jednotlivém případě se dohodne s Poskytovatelem, zda bude přítomen při Testovací jízdě či nikoli. V případě, že Klient z jakéhokoliv důvodu zruší Testovací jízdu méně než 24 hodin před jejím plánovaným konáním, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku za tuto službu;

4.1.4 kontrola vozidla v servisu – zajištění odborné kontroly stavu 1 (jednoho) vozidla vybraného Klientem na základě Testovací jízdy (dále jen „Vybrané vozidlo“), prováděné Smluvním partnerem Poskytovatele, rozsah a charakter kontroly stavu Vybraného vozidla je specifikován v čl. 9. VOP;

4.1.5 ověření historie vozidla – prověření původu, servisní historie, počtu ujetých kilometrů, roku výroby, rozsahu výbavy apod. Vybraného vozidla v registru společnosti Cebia, spol. s r.o. se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČO: 186 28 443;

4.1.6 dokladová kontrola Vybraného vozidla v zahraničí prostřednictvím Smluvních partnerů Poskytovatele, a to v rozsahu blíže specifikovaném na www.cebia.cz/nase-sluzby/pred-nakupem-vozidla/provin/popis-sluzby.html nebo www.cardetect.cz/proverka-typu-l.php (dále jen „Dokladová kontrola“). Poskytovatel upozorňuje Klienta, že provedení Dokladové kontroly není možné ve všech existujících a uznaných státech, přičemž seznam zemí, ve kterých se kontrola provádí, je k dispozici na www.cebia.cz/nase-sluzby/pred-nakupem-vozidla/provin/ceny-a-sluzby.html nebo www.cardetect.cz/vseobecne-podminky.php. Součástí Dokladové kontroly může být též zjištění země původu Vybraného vozidla, a to za předpokladu, že touto zemí bude země, ve které se provádí Dokladová kontrola a Klient o využití této služby požádá;

4.1.7 fyzická kontrola identifikátorů Vybraného vozidla, zejména VIN, prostřednictvím Smluvních partnerů Poskytovatele, spočívající v prověření, zda nebyla na vozidlech či jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna či jiný zásah, který by mohl vést k nové identitě Vybraného vozidla (dále jen „Kontrola identifikátorů“). Bližší specifikaci této služby můžete nalézt na www.cebia.cz/nase-sluzby/pred-nakupem-vozidla/vintest/popis-sluzeb.html;

4.1.8 vyjednávání o ceně Vybraného vozidla nebo o jiných nabídkách ze strany Prodávajícího za odměnu a podmínek uvedených v čl. 10. VOP. Vyjednávání o ceně Vybraného vozidla ze strany Poskytovatele je vždy součástí procesu jednání o uzavření kupní smlouvy na Vybrané vozidlo mezi Klientem a Prodávajícím;

4.1.9 vyhodnocení možností a nabídka financování kupní ceny Vybraného vozidla nebo pojištění Vybraného vozidla za podmínek uvedených v čl. 11 a 12 VOP;

4.1.10 zprostředkování pojištění Vybraného vozidla za podmínek uvedených v čl. 12 VOP;

4.1.11 zprostředkování poskytnutí doplňkových služeb souvisejících s koupí a následným provozem Vybraného vozidla, zejména asistenční karty a prodloužené záruky, které jsou blíže specifikovány v čl. 13. VOP.

4.2 Poskytovatel může odmítnout poskytnout tyto služby nebo jen některé z nich zejména v případě, že dle informací, které má k dispozici je patrné, že Klient má zájem o využití výše uvedených služeb pro komerční účely, nebo Poskytovatel s ohledem na Objednávku Klienta a své odborné znalosti a zkušenosti s poskytováním těchto služeb je nad vší pochybnost přesvědčen, že vyhledání Vhodného vozidla na trhu ojetých vozidel v České republice není možné či poskytování služeb požadovaných Klientem není z objektivních důvodů možné (např.: finanční situace Klienta, nedodání požadovaných informací dle těchto VOP Klientem, apod.).

4.3 Objednávka bude obsahovat určení služeb, které budou Klientovi poskytnuty Poskytovatelem, a to na základě dohody s Poskytovatelem.

4.4 Klient je oprávněn požádat Poskytovatele o přednostní poskytnutí služeb dle těchto VOP, a to za tzv. expresní příplatek, jehož výše je uvedena na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz/cenik. Přednostním poskytnutím se dle těchto VOP rozumí poskytnutí služby nejbližší pracovní den následující po zaplacení expresního příplatku. Na základě žádosti Klienta o přednostní poskytnutí služby prověří Poskytovatel, zda Klientem vybranou službu je schopen přednostně poskytnout a bez zbytečného odkladu informuje Klienta o výsledku tohoto prověření. V případě, že Poskytovatel je schopen službu přednostně poskytnout, vyrozumí Klienta emailem zároveň i o výši expresního příplatku a sdělí mu platební údaje. Poskytovatel se zavazuje vybranou službu přednostně poskytnout pouze za podmínky, že Klientovi potvrdí možnost přednostního poskytnutí služby a současně Klient uhradí expresní příplatek.

5 Uzavření smlouvy o poskytování služeb

5.1 Objednávka, jakož i aktuální znění VOP bude součástí emailu zaslaného Klientovi Poskytovatelem, ve kterém potvrdí převzetí Objednávky. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem o poskytování služeb je uzavřena dnem připsání odměny sjednané dle čl. 6. VOP na účet Poskytovatele, tímto úkonem Klient vyjádřil svoji vůli být Smlouvou/Objednávkou vázán.

5.2 Bude-li mít Klient zájem o poskytnutí Individuálních služeb neuvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, bude jejich specifikace spolu s cenovým ujednáním sjednána v samostatné smlouvě.

6 Odměna Poskytovatele

6.1 Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí služeb dle čl. 4. VOP uhradit jednorázovou odměnu ve výši specifikované v Objednávce (dále jen „ Odměna“). Odměna bude vypočtena dle vybraných služeb, které budou Klientovi poskytovány a dle tzv. cestovného, jak blíže specifikováno v čl. 6.2 VOP. Klient zaplacením Odměny potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Na tuto skutečnost je Klient v Seznamu, případně v emailu zaslaném Klientovi Poskytovatelem s potvrzením převzetí Objednávky uvedeném v čl. 5.1. věta první VOP, výslovně upozorněn.

6.2 Poskytovatel je oprávněn účtovat Klientovi tzv. cestovné, tedy poplatek za počet kilometrů z místa výjezdu do místa určení a následně též z místa určení do místa provádění odborné kontroly Vybraného vozidla dle čl. 4.1.4. a 9 VOP (dále jen „Cestovné“). Přesná adresa místa výjezdu je stanovena na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz/cenik a to vždy tak, aby se nacházela ve stejném regionu jako Vhodné, resp. Vybrané vozidlo. Místem určení se dle těchto VOP rozumí adresa, kde se Vhodné, resp. Vybrané vozidlo nachází dle zjištění Poskytovatele v den uzavření Smlouvy a místem provádění odborné kontroly je nejbližší provozovna Smluvního partnera Poskytovatele (autoservisu), ve které bude prováděna technická kontrola Vybraného vozidla dle čl. 9 VOP, přičemž seznam provozoven Smluvních partnerů Poskytovatele je uveden zde. Cestovné bude vypočteno jako násobek ceny stanovené na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz/cenik za každý započatý jeden kilometr cesty a počet kilometrů určených pomocí aplikace www.mapy.cz s volbou trasy „nejrychlejší“ a „placené úseky“ z místa výjezdu do místa určení a zpět a dále z místa určení do místa provádění odborné kontroly a zpět. Na webových stránkách Poskytovatele www.importdirect.cz/cenik je dále stanoven počet kilometrů Cestovného, které budou Klientovi poskytnuty bezplatně v rámci služeb poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy, a to v návaznosti na jiné jím objednané služby Poskytovatele.

6.3 Výše odměny, vč. všech daní a poplatků, za jednotlivé služby nebo za skupiny služeb, tzv. balíčky, které budou Klientovi poskytnuty, je uvedena na webových stránkách Poskytovatele www.autotym.cz/cenik, přičemž k této odměně bude připočteno Cestovné. V případě, že Poskytovatel potvrdí Klientovi poskytnutí vybrané služby přednostně dle čl. 4.4. VOP Odměna se zvyšuje o tzv. expresní příplatek uvedený na webových stránkách Poskytovatele www.autotym.cz/cenik.

6.4 Odměna bude Klientem zaplacena před zahájením poskytování služeb platebním příkazem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy o poskytování služeb nebo platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu.

6.5 V případě platby Odměny platebním příkazem je Klient povinen v platebním příkazu uvést variabilní symbol platby uvedený ve Smlouvě či v daňovém dokladu, aby Poskytovatel mohl platbu identifikovat a řádně zaúčtovat.

6.6 Jakékoli částky placené dle této Smlouvy se považují se uhrazené připsáním na účet Poskytovatele.

6.7 Poskytovatel není povinen zajistit konání první Testovací jízdy dříve, než bude Odměna připsána na účet Poskytovatele. V případě, že součástí služeb poskytovaných Klientovi dle Smlouvy nebude asistence při Testovací jízdě, není Poskytovatel povinen poskytnout služby dle čl. 4. VOP dříve, než bude Odměna připsána na účet Poskytovatele.

7 Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel je povinen informovat Klienta o všech okolnostech, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů nebo na splnění jeho povinností dle Smlouvy nebo na rozhodnutí Klienta o koupi vozidla nebo způsobu financování kupní ceny Vybraného vozidla nebo pojištění Vybraného vozidla. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Klienta jsou zřejmě nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu Smlouvy anebo by mohly mít za následek vznik škody, je povinen na to Klienta neprodleně upozornit. Pokud Klient i přes upozornění Poskytovatele na splnění pokynu trvá, neodpovídá Poskytovatel za takto vzniklou škodu. Pokyny Klienta není Poskytovatel vázán, jsou-li v rozporu se zákonem či jinými právními normami. O tom je Poskytovatel povinen Klienta poučit.

7.2 Poskytovatel je povinen předat Klientovi veškerou dokumentaci, kterou obdržel v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi bez zbytečného odkladu poté, co je Klientovi poskytnuta poslední služba dle Objednávky, případně při podpisu kupní smlouvy týkající se Vybraného vozidla.

8 Práva a povinnosti Klienta

8.1 Klient je povinen Poskytovateli uhradit Odměnu dle čl. 6. VOP.

8.2 Klient prohlašuje, že před potvrzením Objednávky služeb sdělil Poskytovateli veškeré informace, jakož i pokyny a žádosti, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí služby dle Objednávky, zejména požadavky týkající se vozidla, které má zájem koupit. Klient je dále povinen poskytnout maximální možnou součinnost, která se v průběhu plnění závazků Poskytovatele projeví jako potřebná pro plnění Smlouvy.

8.3 Klient je povinen informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu o jakékoli změně kontaktních či osobních údajů, které Poskytovateli poskytl v souvislosti s činností Poskytovatele dle Smlouvy, jakož i jakýchkoliv okolností, které mohou mít vliv na plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy nebo na plnění závazků Klienta souvisejících s koupí Vybraného vozidla.

8.4 Rozhodne-li se Klient po zahájení poskytování služeb změnit své požadavky ohledně rozsahu poskytovaných služeb, nebo požadavky týkající se vozidla, které má zájem koupit a které uvedl při objednání služeb, považuje se tato změna za novou Objednávku. Poskytovatel tuto novou Objednávku zašle na emailovou adresu Klienta a Klient je za nově objednané služby povinen uhradit Poskytovateli Odměnu uvedenou v nové Objednávce v souladu s těmito VOP. V případě, že Klient zmenší rozsah služeb, které požaduje poskytnout, vrátí mu Poskytovatel Odměnu za služby, které Klient nově již nepožaduje v případě, že ještě tuto službu neposkytl, nebo její poskytování nezahájil, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

8.5 V případě, že se Klient nemůže dostavit k jakékoli osobní schůzce sjednané s Poskytovatelem, zavazuje se Poskytovatele předem, alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin, informovat a navrhnout jiný termín schůzky. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Klient povinen uhradit Poskytovateli účelně vynaložené náklady související s neuskutečněním osobní schůzky, zejména cestovné ve výši uvedené na webových stránkách Poskytovatele www.autotym.cz/cenik, a to na základě vyúčtování těchto nákladů, které Klientovi zašle Poskytovatel na jeho e-mail do 10 (deseti) dnů ode dne doručení uvedeného vyúčtování.

9 Kontrola vozidla v servisu

9.1 V případě, že si Klient vybere tuto službu, zavazuje se Poskytovatel zajistit provedení technické kontroly Vybraného vozidla, která bude provedena Smluvním partnerem Poskytovatele, jenž je subjektem oprávněným k provozování živnosti – opravy silničních vozidel a má odborné znalosti a zkušenosti potřebné k řádnému provedení technické kontroly Vybraného vozidla (dále jen „Autoservis“).

9.2 Technická kontrola Vybraného vozidla bude spočívat v prohlídce karoserie, vč. laku, motorové části vozidla, hnacího ústrojí, podvozku, brzdového systému, pneumatik a disků, interiéru, diagnostice a kontrole stavu vybavení vozidla (dále jen „Technická kontrola“). Technická kontrola probíhá bez fyzického rozebrání jednotlivých součástí Vybraného vozidla.

9.3 Autoservis vyhotoví osvědčení o stavu Vybraného vozidla, které bude odpovídat zjištěním v rámci Technické kontroly (dále jen „ Osvědčení“). Osvědčení bude kromě popisu stavu vozidla obsahovat též doporučení pro Klienta týkající se nutných či doporučovaných nákladů na uvedení Vybraného vozidla do optimálního stavu umožňujícího při následné řádné údržbě další užívání Vybraného vozidla po dobu jeho živostnosti deklarované výrobcem Vybraného vozidla.

9.4 Poskytovatel se zavazuje předat Klientovi certifikát o stavu vozidla, který bude obsahovat údaje uvedené v Osvědčení, informace ze záznamu o provedení Technického kontroly a dále též vyjádření a doporučení Poskytovatele (dále jen „Certifikát“).

9.5 Klient bude informován o výsledcích Technické kontroly bez zbytečného odkladu po jejím skončení a Poskytovatel zároveň zašle na e-mailovou adresu Klienta Certifikát.

9.6 V případě, že Klient z jakéhokoliv důvodu zruší Technickou kontrolu méně než 24 hodin před jejím plánovaným konáním, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku za tuto službu.

10 Vyjednávání o kupní ceně Vybraného vozidla

10.1 Klient prohlašuje, že má zájem, aby Poskytovatel jednal s Prodávajícím o kupní ceně Vybraného vozidla.

10.2 Po předložení Certifikátu Klientovi dle čl. 9.4. VOP informuje Klient Poskytovatele, zda má zájem Vybrané vozidlo koupit za kupní cenu požadovanou Prodávajícím (dále jen „Požadovaná kupní cena“).

10.3 Poskytovatel bude kontaktovat Prodávajícího za účelem vyjednávání o kupní ceně Vybraného vozidla. Při vyjednávání je Poskytoval oprávněn využít znalosti technického stavu Vybraného vozidla zjištěné při Testovací jízdě a/nebo Technické kontrole.

10.4 V případě, že v důsledku činnosti Poskytovatele dle tohoto článku Prodávající bude souhlasit se snížením Požadované kupní ceny (dále jen „ Kupní cena“), má Poskytovatel nárok na provizi ve výši 50 % (padesáti procent) z rozdílu mezi Požadovanou kupní cenou a Kupní cenou (dále jen „Provize“).

10.5 Provize je splatná na základě daňového dokladu se splatností 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Poskytovatel je oprávněn daňový doklad vystavit po uzavření kupní smlouvy k Vybranému vozidlu.

11 Financování kupní ceny Vybraného vozidla

11.1 Předmětem podnikání Poskytovatele je mimo jiné i zprostředkování úvěrů pro Finanční instituce. Na základě toho je oprávněn předkládat Klientům nabídky financování kupní ceny Vybraného vozidla od Finančních institucí.

12 Zprostředkování pojištění

12.1 Poskytovatel, jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel, který spolupracuje s pojišťovacími agenty uvedenými v sekci Obchodní partneři v Obchodních podmínkách na stránkách www.autotym.cz, je oprávněn zprostředkovat Klientovi uzavření pojistné smlouvy týkající se Vybraného vozidla, jakož i činit další úkony související s činností podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, a to zejména pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení (dále jen „Povinné ručení“) a havarijní pojištění (společně dále jen „Pojištění“).

12.2 Poskytovatel poskytuje zprostředkování pojištění a doporučuje Klientovi uzavření příslušné pojistné smlouvy z možných variant na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu tak, aby Poskytovatel mohl podle odborných kritérií doporučit uzavření pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům Klienta.

12.3 Poskytovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu. Poskytovatel na žádost Klienta sdělí, pro které pojišťovny vykonává zprostředkovatelskou činnost. Seznam pojišťoven, se kterými je Poskytovatel oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy, je možné zjistit též na těchto webových stránkách: www.brokertrust.cz/produkty-a-sluzby a www.defendinsurance.cz/.

12.4 Poskytovatel je na základě žádosti Klienta povinen předložit Klientovi osvědčení o svém zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (ZoPZ), sdělit Klientovi způsoby svého odměňování. Poskytovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, což je možné ověřit na internetové stránce: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/

12.5 Klient je povinen sdělit Poskytovateli jasně a srozumitelně své požadavky a potřeby související s Pojištěním. Na základě požadavků a potřeb Klienta předloží Poskytovatel Klientovi návrh či návrhy pojistných smluv, přičemž výběr nabízených pojistných produktů Klientovi odůvodní.

12.6 Poskytovatel je povinen před uzavřením pojistné smlouvy Klientem zaznamenat požadavky a potřeby Klienta, které mu byly sděleny Klientem a dále pak důvody, na kterých Poskytovatel založil svá doporučení pro výběr pojistného produktu. Tyto důvody je poté povinen sdělit Klientovi.

12.7 Klient je oprávněn podat stížnost na postup či jednání Poskytovatele jako pojišťovacího zprostředkovatele u České národní banky, která vykonává dohled v oblasti pojišťovnictví mj. nad pojišťovacími zprostředkovateli, a to v souladu se ZoPZ. Klient je též oprávněn podat žalobu na Poskytovatele jako pojišťovacího zprostředkovatele k příslušnému soudu, jestliže postupem či jednáním Poskytovatele byl zkrácen na svých právech a zejména v případě, že Klientovi v důsledku vytýkané skutečnosti vznikla škoda.

12.8 Klient informuje Poskytovatele o výběru z nabídky Pojištění a zavazuje se podepsanou pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy odeslat Poskytovateli, který ji následně předá příslušné pojišťovně.

12.9 Pojistné hradí Klient dle instrukcí uvedených v pojistné smlouvě.

12.10 Pojištění může být též součástí služeb nabízených v rámci financování Kupní ceny Finanční institucí.

13 Doplňkové služby

13.1 Poskytovatel nabízí Klientovi zprostředkování následujících doplňkových služeb souvisejících s koupí a následným provozem Vybraného vozidla – prodlouženou záruku a asistenční kartu.

13.2 Prodloužená záruka

13.2.1 Doplňková služba, která Klientovi umožňuje prodloužit záruku na jednotlivé části Vybraného vozidla, ačkoli standardní záruka poskytovaná výrobci vozidel již skončila (dále jen „Prodloužená záruka“). Prodloužená záruka je poskytována specializovanými institucemi, které se zabývají poskytováním těchto služeb na trhu České republiky a jsou Smluvními partnery Poskytovatele. Prodloužená záruka je pojištěním, přiměřeně se na úpravu Prodloužené záruky vztahují ustanovení čl. 12. VOP, není-li ve VOP stanoveno jinak.

13.2.2 Prodlouženou záruku je možné sjednat v různých variantách dle stavu Vybraného vozidla a požadavků Klienta.

13.2.3 Má-li dle Objednávky Klient zájem o poskytnutí této služby, Poskytovatel po provedení Technické kontroly předloží Klientovi nabídky variant Prodloužené záruky, které budou odpovídat stavu Vybraného vozidla zjištěného v rámci Technické kontroly.

13.2.4 Klient informuje Poskytovatele o výběru z nabídky Prodloužené záruky. Poskytovatel následně zajistí předložení návrhu smlouvy o poskytnutí Prodloužené záruky Klientovi. Klient se zavazuje podepsanou smlouvu o poskytnutí Prodloužené záruky předat Poskytovateli, který ji následně předá Smluvnímu partnerovi Poskytovatele.

13.2.5 Poplatek za Prodlouženou záruku hradí Klient přímo Smluvnímu partnerovi Poskytovatele poskytujícímu Prodlouženou záruku, a to dle smlouvy o poskytnutí Prodloužené záruky.

13.2.6 Prodloužená záruka může být též součástí služeb nabízených v rámci financování Kupní ceny Finanční institucí.

13.3 Asistenční karta

13.3.1 Doplňková služba, která Klientovi poskytuje jistotu, že v případě problému či komplikací bude o Vybrané vozidlo, příp. i o Klienta postaráno (dále jen „Asistenční karta“). Asistenční karta je poskytována specializovanými institucemi, které se zabývají poskytováním těchto služeb v České republice i v Evropě a jsou Smluvními partnery Poskytovatele.

13.3.2 Asistenční kartu je možné sjednat v různých variantách dle požadavků a potřeb Klienta.

13.3.3 Má-li dle Smlouvy Klient zájem o poskytnutí této služby, Poskytovatel po provedení Technické kontroly předloží Klientovi nabídky variant Asistenční karty, které budou odpovídat požadavkům a potřebám Klienta.

13.3.4 Klient informuje Poskytovatele o výběru z nabídky variant Asistenčních karet. Poskytovatel následně zajistí předložení návrhu smlouvy o zajištění služeb dle Asistenční karty Klientovi. Klient se zavazuje podepsanou smlouvu o zajištění služeb dle Asistenční karty předat Poskytovateli, který ji následně předá Smluvnímu partnerovi Poskytovatele.

13.3.5 Poplatek za Asistenční kartu hradí Klient přímo Smluvnímu partnerovi Poskytovatele poskytujícímu služby dle Asistenční karty, a to dle smlouvy o poskytnutí zajištění služeb dle Asistenční karty.

13.3.6 Asistenční karta může být též součástí služeb nabízených v rámci financování Kupní ceny Finanční institucí.

14 Doba trvání Smlouvy

14.1 Poskytovatel se zavazuje na základě výslovné žádosti Klienta zahájit činnost vedoucí ke splnění povinností Poskytovatele uvedených v čl. 4. VOP po uzavření Smlouvy.

14.2 Smluvní vztah založený Smlouvou trvá do doby splnění všech povinností Poskytovatele a Klienta dle Smlouvy. Splněním všech povinností Poskytovatele a Klienta dle Smlouvy smluvní vztah ze Smlouvy zaniká.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou.

14.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy s tím, že odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, nároku na uhrazení smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení, jejichž účinky mají podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po zániku práv a povinností Smluvních stran plynoucích z této Smlouvy.

14.5 Smluvní strany konstatují, že Smlouva je uzavírána distančním způsobem.

14.6 Klient, který je zároveň spotřebitel dle ust. § 419 Občanského zákoníku, může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy, avšak pouze v rozsahu neposkytnutých služeb. Od Smlouvy lze odstoupit písemně, a to v souladu s informací uvedenou v těchto VOP o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Poskytovateli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Vzor odstoupení od Smlouvy je dostupný na webových stránkách Poskytovatele ww.autotym.cz. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy, Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí Klientovi všechny platby, které od něho v souvislosti se Smlouvou obdržel. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl Klientem použit pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. Klientovi tím nevzniknou další náklady. Došlo-li před odstoupením k zahájení činnosti Poskytovatele dle Smlouvy, je Klient povinen Poskytovateli uhradit poměrnou část sjednané Odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Klient není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel již splnil veškeré své závazky ze Smlouvy, tedy poskytl Klientovi služby v souladu s čl. 4. VOP.

15 Sankce

15.1 Poskytovatel má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč v případě, že Klient poruší své povinnosti dle čl. 8.3. a 8.5. VOP.

15.2 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zaslané na adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě, a to do 10 (deseti) dnů ode dne doručení takové výzvy.

16 Osobní údaje a jejich ochrana

16.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)

16.1.1 Klient souhlasí s tím, aby společnost Autotým, s.r.o. se sídlem Hráského 2231/25, Chodov, 148 00, Praha 4, IČO: 03040836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226832 (dále jen „Poskytovatel“) zpracovávala jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, v rozsahu, v jakém jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování služeb, resp. objednávce služeb (dále jen „Smlouva“) a v dalších souvisejících dokumentech a dokladech (dále jen „Osobní údaje“) za účelem jednání o uzavření nebo změně Smlouvy, plnění Smlouvy a dále k jednání o ceně vybraného vozidla, případně ke zprostředkování poskytnutí spotřebitelského úvěru na úhradu kupní ceny vybraného vozidla, sjednání pojištění vybraného vozidla, asistenčních služeb, nebo poskytnutí jiných služeb (či dodání zboží), dále pro evidenční a kontrolní účely v rámci podnikatelské činnosti Poskytovatele jako správce údajů. Klient bere na vědomí, že zpracovatelem Osobních údajů může být společnost Car Detect, spol. s r.o.

16.1.2 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel nahrával jeho telefonní hovory v rámci zkvalitnění služeb, pro účely ochrany a uplatnění práv Poskytovatele, zejména pro použití záznamu telefonního hovoru jako důkazního prostředku.

16.1.3 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel pořizoval a uchovával kopie jeho dokladů totožnosti i jiných dokladů, které Poskytovateli předložil, zejm. občanského průkazu a řidičského průkazu pro potřeby jednání o uzavření Smlouvy a pro ochranu a uplatnění práv Poskytovatele a zpracovával osobní údaje uvedené na těchto kopiích za uvedenými účely. Klient souhlasí, že tyto kopie je Poskytovatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jejichž prostřednictví Poskytovatel zajišťuje provedení některých z nabízených služeb nebo které poskytnou Klientovi služby, jejichž zprostředkování je zajišťováno Poskytovatelem (dále jen „Smluvní partneři Poskytovatele“) za uvedenými účely. Aktuální seznam Smluvních partnerů Poskytovatele je uveden na www.autotym.cz.

16.1.4 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupňoval a předával Osobní údaje osobám náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako Poskytovatel a společnosti O2 Czech Republic a.s., Praha a aby tyto osoby dále zpracovávaly Osobní údaje za účelem posouzení žádosti o poskytnutí služby, zamezení či omezení finančních nebo obchodních ztrát Poskytovatele nebo Smluvních partnerů Poskytovatele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy. Osobami stejného podnikatelského seskupení jsou:

Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, Air Bank a.s., Hráského 2231/25, 14800 Praha, IČO 29045371, Zonky s.r.o., Evropská 2690/17 , 160 00 Praha, IČO 03570967, PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 16041 Praha, IČO 47116129, HC Broker, s.r.o., Nové sady 996/25, 60200 Brno, IČO 29196540.

16.1.5 Klient, kterému Poskytovatel poskytuje též služby uvedené v čl. 4.1.9 až 4.1.11 Všeobecných obchodních podmínek tímto uděluje Poskytovateli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných Klientem v souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatelem, a to u Klientova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím umožňujícím jejich ověření.

16.1.6 Výše uvedené souhlasy platí po dobu 10 let od jejich udělení a v případě uzavření Smlouvy do uplynutí 10 let ode dne ukončení Smlouvy nebo splacení všech závazků Klienta, které ze Smlouvy vyplývají. Přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

16.1.7 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit a předávat Osobní údaje Smluvním partnerům Poskytovatele a dalším osobám, které pro Poskytovatele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených Smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu Smlouvy nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti apod.) za účelem výkonu práv a povinností Poskytovatele ze Smlouvy a plnění povinností uložených Poskytovateli právními předpisy.

16.1.8 Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.

16.1.9 Zpracováním Osobních údajů se pro účely tohoto ustanovení rozumí jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravování, vyhledávání, používání, uchovávání a likvidace, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému.

16.1.10 Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu k Osobním údajům a právu na opravu Osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Klient potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na Poskytovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování Osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že Osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Poskytovatele. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.

16.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNSIS“)

16.2.1 Pokud Klient nevyjádřil nesouhlas, souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával jeho Osobní údaje i pro marketingové účely, zejm. zasílání adresných marketingových nabídek, marketingové průzkumy, zasílání nabídek produktů a služeb jiných osob., a vztahují se na něj i následující ustanovení čl. 16.2.

16.2.2 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával Osobní údaje pro šíření obchodních sdělení Poskytovatele a jiných osob elektronickou formou ve smyslu § 7 ZNSIS.

16.2.3 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel předával Osobní údaje osobám náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako Poskytovatel a společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha, IČO 60193336 a aby tyto osoby jako správci dále zpracovávaly Osobní údaje pro výše uvedené účely. Osobami stejného podnikatelského seskupení jsou: Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, Air Bank a.s., Hráského 2231/25, 14800 Praha, IČO 29045371, Zonky s.r.o., Evropská 2690/17 , 160 00 Praha, IČO 03570967, PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 16041 Praha, IČO 47116129, HC Broker, s.r.o., Nové sady 996/25, 60200 Brno, IČO 29196540.

16.2.4 Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel předával Osobní údaje smluvním partnerům Poskytovatele, jejichž seznam je uveden na www.autotym.cz, a aby tito smluvní partneři Poskytovatele jako správci zpracovávali Osobní údaje pro výše uvedené účely, zejm. za účelem zpracovávání a zasílání nabídky produktů a služeb, a to také elektronickou formou.

16.2.5 Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány do doby, kdy Klient zašle Poskytovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Poskytovatelem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 let ode dne ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem.

16.2.6 Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.

16.2.7 Zpracováním Osobních údajů se pro účely tohoto ustanovení se rozumí jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravování, vyhledávání, používání, uchovávání a likvidace, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému.

16.2.8 Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu k Osobním údajům a právu na opravu Osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Klient potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOOÚ, tzn. zejména o svém právu požadovat na Poskytovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování Osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že Osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Poskytovatele. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.

17 Společná a závěrečná ustanovení

17.1 Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně měnit, avšak pro každý právní vztah platí verze platná a účinná v době uzavření Smlouvy.

17.2 Klient uděluje v souladu s ZoNSIS Poskytovateli a též Smluvním partnerům Poskytovatele souhlas, aby mu v budoucnu zasílali na jeho e-mail všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře služeb a jiných činností poskytovaných Poskytovatelem a Smluvními partnery Poskytovatele (obchodní sdělení). Klient je kdykoliv oprávněn tento souhlas odvolat.

17.3 Veškeré služby jsou zajišťovány Poskytovatelem nebo Smluvními partnery Poskytovatele, kteří disponují potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi k poskytování služeb uvedených v těchto VOP.

17.4 Klienti mají možnost obrátit se na Poskytovatele se svou stížností na poskytování služeb podle těchto VOP, a to písemně, formou emailu případně telefonicky. Stížnost bude mimosoudně řešena vedením Poskytovatele, a to individuálně s každým Klientem. Záznam o stížnosti a způsobu jejího řešení bude Klientovi poskytnut v elektronické podobě bez zbytečného odkladu o jejím vyřízení.

17.5 Klient – spotřebitel je oprávněn obrátit se se stížností na Poskytovatele ohledně poskytování jeho služeb na orgán dohledu či dozoru. Orgánem dohledu či dozoru je ve vztahu k zprostředkování pojištění Česká národní banka, v ostatních činnostech Česká obchodní inspekce.

17.6 VOP nabývají účinnosti dne 03.09.2021

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...